Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring

Begripsbepaling

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • voertuig: het voertuig dat onderwerp is van de overeenkomst;
 • opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als opdracht de overeenkomst sluit;
 • opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als opdrachtnemer de overeenkomst sluit;
 • schade: al onze voertuigen zijn verzekerd en daarmee is schade aan eventuele derden gedekt.
 • de opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schade door inzittenden, waarvoor hij op grond van de wettelijke aansprakelijkheid niet verantwoordelijk is en waarvoor de WA-verzekering geen dekking geeft.

Bepaling van de huurprijs, overige kosten en de duur van de huur

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de overeenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan opdrachtgever. Rijklaarmaakkosten, haal-­‐ en brengkosten, aftankkosten en contractkosten zijn inbegrepen. De vermelde prijs is onder voorbehoud van de stijging van de diesel (prijs bij berekening is €1,25 per km). Bij stijging van 10 % van de diesel stijgt de prijs van de rit met 5 %.

Kosten

Onder kosten wordt bedoeld:

 • de kostprijs van het voertuig met chauffeur, hierbij zijn inbegrepen brandstofkosten voor de overeengekomen rit(ten), parkeren en reinigen van het voertuig;
 • de gereden kilometers voor zover die bij de kostprijs zijn inbegrepen;
 • eventueel extra te rijden kilometers worden, voor zover mogelijk, apart op de offerte vermeld en achteraf verrekend via de factuur;
 • extra kilometers die op de overeengekomen dag zelf door onvoorziene omstandigheden worden gereden worden via de factuur verrekend;
 • optionele service mogelijkheden

Betaling

 • Bij reservering wordt een aanbetaling van €100,00 gevraagd, waarna de overeenkomst definitief is.
 • Betaling van de totale som dient, tenzij anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de opdrachtgever niet op tijd betaald, blijft hij/ zij rechtshalve in gebreke. Vanaf die datum is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 3% op jaarbasis voor extra kosten en waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand geldt.
 • Annuleringskosten zijn gelijk aan de kosten van aanbetaling, te weten €100,00

Calamiteiten

 • Bij onvoorziene omstandigheden waardoor vervoer met de aangevraagde auto of bus onmogelijk is, zal altijd direct contact worden opgenomen met opdrachtgever en in gezamenlijk overleg worden gezocht naar een oplossing.
 • In eerste instantie zal opdrachtnemer zorgen voor alternatief vervoer, in lijn met de overeengekomen auto of bus. – Is deze oplossing niet mogelijk, dan zal door opdrachtnemer vervangend vervoer worden geregeld.
 • In geval de opdrachtgever dit meteen wil of beide bovengenoemde opties niet doorgaan, wordt het totaalbedrag dat reeds is betaald gestorneerd.
 • Wanneer door technische problemen of een ongeval op de dag zelf een calamiteit ontstaat, zal opdrachtnemer zijn uiterste best doen om alsnog vervoer te regelen, waarbij meerkosten voor rekening van de opdrachtnemer zullen zijn.

Annulering

 • Bij annulering binnen 4 weken voor de ritdatum, wordt de borg als annuleringsbedrag ingehouden.
  Elke week dichter bij de datum wordt er per week 25% van het overgebleven bedrag extra als annuleringsbedrag berekend.
  Uitzonderingen zijn ernstige zieken binnen de familie of een overlijden in de naaste kring. De borg blijft dan staan voor een andere datum.

 

PRIVACYVERKLARING

Trouwvoertuigen.nl

KvK: 5053968

Persoonsgegevens die worden verwerkt

trouwvoertuigen.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van trouwvoertuigen.nl, en/of omdat u deze zelf heeft bij het invullen van een contactformulier op de website aan trouwvoertuigen.nl.

trouwvoertuigen.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trouwvoertuigen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom wij uw gegevens nodig hebben?

trouwvoertuigen.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan trouwvoertuigen.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

trouwvoertuigen.nl bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Delen met anderen trouwvoertuigen.nl verwerkt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van trouwvoertuigen.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die

uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. trouwvoertuigen.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

trouwvoertuigen.nlmaakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van trouwvoertuigen.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@trouwvoertuigen.nl.